Szülôk postája | Órarend | e-Napló | Alkalmazottak | Hírek | Olvasóklub | Videók | TUDEK | NMG 335. | Történelem | Belépés |

Iskolánk, a Nagy Mózes Elméleti Líceum (Gimnázium), Kézdivásárhely és Felsôháromszék szellemi központja, amit 1680-ban alapított Nagy Mózes (történelem: katt ide). Modern elméleti középiskola, amely kitűnô lehetôségeket biztosít ma is a tanulni vágyó ifjaknak. Jelenleg közel 900 tanuló és oktató tölti be élettel és munkával "a vallás, honszeretet és tudomány e díszes csarnokát Isten dicsôségére és a nemzeti közművelôdés javára." Üdvözöljük kedves látogatóinkat! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hivatalos dokumentumok gyakran PDF formátumban kerülnek közlésre, ezek megtekintéséhez megfelelô alkalmazásra lesz szükség.

Pedagógus Szolgálati Emlékérem

2017. december 15-én a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) vezetôi meghitt ünnepségen, a Székely Mikó Kollégium dísztermében zajló rendezvényen kézbesítették az Emberi Erôforrások Minisztériuma (Magyarország) által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést, amit nyugdíjba vonult Kovászna megyei oktatók vehettek át, köztük iskolánk román nyelv és irodalom szakos tanára, nem kis örömünkre, Molnár Mária. A kitüntetést Magyarország Kormánya hozta létre, és Lászlófy Pál, az RMPSZ tiszteletbeli elnöke adta át, kitartást, egészséget kívánva a kitüntetetteknek, valamint azt, hogy volt tanítványaik szeretete legyen a köszönet munkájukért. "Az anyaország mindig kiemelt figyelemmel kísérte az erdélyi magyar oktatást, az utóbbi években foganatosított programjai pedig nagymértékben hozzájárultak az erdélyi magyar anyanyelvû oktatás fejlesztéséhez, ez pedig intézményeinkben is tetten érhetô. Jó hivatástudattal, elkötelezettséggel, önzetlenséggel tanító pedagógusokra mindig szükség van" – mondta Kiss Imre fôtanfelügyelô, az RMPSZ alelnöke (teljes cikk: Háromszék). Iskolánk igazgatója, Bejan András munkaközösségünk színe elôtt is, és Facebook bejegyzésben is köszöntötte a kitüntetettet: "Molnár Mária kolléganônk Pedagógus Szolgálati emlékérmet kapott. A kitartó, önzetlen munka eredménye. A Nagy Mózes munkaközösség nevében gratulálunk a díjhoz. Sok egészséget, boldogságot kivánunk, Marika."

Maturandus 2017

2017. november 24-én szeretettel köszöntöttük iskolánt végzôs diákjait a Maturandus ünnepségen, a Vigadóban. A szülôknek gyermekükben való örömük kiteljesedik, amikor rápillantanak a nagykorúnak számító lányukra, fiukra. A tanárok minden évben újra és újra átélhetik, megtapasztalhatják, milyen felemelô érzés, hogy az ô bábáskodásuk és nevelô munkájuk által ismét nagykorúvá érett egy nemzedék. Ünnepélyes bevonulásukban mindannyian gyönyörködhettünk. Bejan András igazgató úr ünnepi beszédével köszöntötte a jelenlevôket. A XI. osztályosok mûsora következett, melynek megálmodója, rendezôje és betanítója Dr. Rancz Teréz tanárnô. Koreográfusok: Ürmösi Incze Mária Terézia és Ürmösi Incze Hunor. A hangszeres zenét Pakó László tanár úr tanította be. Az ünnepi mûsor a szalagtûzés mozzanatával folytatódott, majd az est fénypontja kögvetkezett: a XII-es diákok ünnepi tánca, életük elsô olyan tánca, amit most már hivatalosan is nagykorúként táncolhattak végig. Nagy odaadással készültek erre az alkalomra Ördög Enikô táncoktató segítségével. (katt ide)

Szónokolni jó!

...már éppen kényelmesen belesüppedtem a Vígadó piros bársony székébe, mikor hirtelen engem szólítottak, mint második díjast. Teljesen váratlanul ért, és csak késôbb tudatosult bennem, hogy részt vehetek a döntôn, Budapesten. Pár nappal késôbb türelmetlenül vártam, hogy a hosszú és fárasztó út után megérkezzünk a szálláshelyre. Másnap a reggeli kávé és elôadások után következtek a szónoklatok, amik kissé homályba vesznek, mivel szörnyen izgultam, de mire én következtem, már teljesen megnyugodtam, és hihetetlenül élveztem azt a pár percet, mialatt arról beszéltem, hogy "Az ékesszólás a bölcsességgel együtt az emberi élet kormányzója" - Kovács Andrea IX.A. osztályos tanuló beszámolója: katt ide!

Mákvirág-díj

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége minden évben meghírdeti a Mákvirág-pályázatot, amelyre versenyeredményekkel rendelkezô, különbözô kulturális, sport, önkéntes tevékenységeken résztvevô diákok pályázhatnak. A sikeresen pályázókat egy októberi hétvégén Szovátára, a Teleki Oktatási Központba hívták meg a szervezôk, ahol ünnepélyes keretek között tartották meg a díjkiosztót. Idén iskolánk két tanulója nyerte el a Mákvirág-díjat: Czira Borbála, X.A osztályos tanuló, aki bronz fokozattal tért haza, valamint Dáni Eszter, XII.A osztályos diákunk, aki arany fokozatú Mákvirág-díjat kapott. [részletek]

Fogadóórák

Az új iskolai évtôl kezdve a szülôk minden hónap végén, a kitûzött napon, délután 15:30-tól 16:30-ig megkereshetik iskolánk tanárait, akik ebben az idôintervallumban állnak a kedves szülôk rendelkezésére. Minden tanár jelen lesz, tehát ha több tantárgy esetén is felmerülnek kérdések, a szülôk találkozhatnak az összes kérdéses tantárgy oktatójával, valamint - szükség esetén - az igazgatóval, igazgató helyettessel is. A hónaponkénti beosztás megtekinthetô itt (katt ide).

 

Letöltés >> Kirándulás ûrlap | Tájékozt. | Szabályz. Osztályfônöki >> Tájékozt. | Portfolió | Cons.Clas.0-8 | Cons.Clas.9-12 | Sz.ért.PV | Sz.ért.témák

Statul de functii al Liceului Teoretic "Nagy Mózes" din Targu Secuiesc - Iskolánk állásai (PDF)

Köszönjük támogatóink segítségét! Katt ide. Multumiri sponsorilor nostri! Click aici.

"Nagy Mózes" High School - Founded in 1680
Official Website © All rights reserved.