PORTOFOLIUL DIRIGINTELUI

Ř  Opisul portofoliului

Ř  Decizie de numire

Ř  Catalogul clasei completat integral, cu toate datele de identificare/câmpuri/ rubricatură

Ř  Orarul clasei

Ř  Componenţa Consiliului elevilor clasei

Ř  Responsabilităţile elevilor

Ř  Programa şcolară ( cf. OMECT 5132/ 2009) pentru consiliere şi orientare

Ř  Planificarea anuală şi semestrială a tematicii pentru consiliere şi orientare, avizate de catre director, stampilate si inregistrate

Ř  Planificarea/graficul activităţilor educative extraşcolare/ clasă de elevi ( activități de parteneriat)

Ř  Proiecte didactice elaborate pentru orele de consiliere si orientare

Ř  Proceduri utilizate în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară ( ex. P.O. pentru aviz excursie )

Ř  Structura anului şcolar ........./ Anexa OMEN 3637/ ..... - Școala altfel: ştii mai multe, fii mai bun!

Ř  Procese- verbale de identificare și analiză a tematicii și conținuturilor pentru  Școala altfel”- ........

 

  1. CARACTERISTICILE GRUPULUI DE ELEVI

A.1. Număr de elevi la început/sfârşit de an şcolar

A.2. Componenţa clasei pe vârste, sex, mediu de provenienţă

A.3. Situaţia absenţelor pe semestru/an şcolar

A.4. Situaţia notelor la purtare

A.5. Date privind orientarea şcolară şi profesională

A.6. Situaţia burselor obţinute de elevi

A.7. Situaţia elevilor cu rezultate deosebite la concursurile şcolare/extraşcolare

A.8. Situaţia elevilor cu rezultate foarte bune/ excelență

A.9. Situaţia elevilor cu cerinţe speciale, nevoi speciale

A.10. Situaţia elevilor care fac naveta

A.11. Situaţia manualelor şcolare

A.12. Graficul simulărilor, al lucrărilor scrise semestriale

 

  1. PARTENERIATUL ȘCOALĂ - FAMILIE

B.1. Componenţa comitetului de părinţi al clasei

B.2. Graficul consultaţiilor/ audiențelor cu părinţii, elevii

B.3. Lectorate cu părinţii/ întâlniri, ședințe cu părinţii ( tematica întâlnirilor/ a activităților, procesele- verbale)

B.4. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar și Regulamentul de Ordine Interioară, Normele de Protecţia Muncii şi PSI- procese - verbale de prelucrare și tabel nominal semnat de luare la cunoștință

B.5. Procesele- verbale ale şedinţelor Consiliului Profesoral al Clasei/ tematica întâlnirilor

B.6. Anexe privind managementul activităților extrașcolare (proiecte/schiţe de lecţie, fişe/ rapoarte de activitate, proiecte, parteneriate, schimburi de experienţă, chestionare şi teste aplicate pe diverse teme, poze, diplome, etc.)

 

FIŞA DE EVALUARE A PORTOFOLIULUI DIRIGINTELUI

1.

Decizie de numire

 

2

Catalogul clasei completat integral, cu toate datele de identificare/câmpuri/ rubricatură;

 

3

Programa şcolară ( cf.OMECI 5132/ 2009) pentru consiliere şi orientare/dirigenţie;

 

4.

 

Planificarea anuală şi semestrială a tematicii pentru consiliere şi orientare/ avizate director;

 

5.

 

Planificarea/graficul activităţilor educative extraşcolare/ clasă de elevi ( activități de parteneriat);

 

6

Proceduri utilizate în activitatea educativă

şcolară şi extraşcolară ( ex.P.O.pentru aviz excursie );

 

7.

 

Structura anului şcolar ......./ Anexa OMEN 3637/ 2014,Școala altfel: ştii mai multe, fii mai bun!

 

8

Procese verbale de identificare și analiză a tematicii și conținuturilor pentru  Școala altfel .........!

 

9

Orarul clasei; Componenţa Consiliului elevilor clasei; responsabilităţile elevilor;

 

 


CARACTERISTICILE GRUPULUI DE ELEVI:

1.

Număr de elevi la început/sfârşit de an şcolar;

 

2.

Componenţa clasei pe vârste, sex, mediu de provenienţă;

 

3.

Situaţia absenţelor pe semestru/an şcolar;

 

4.

Situaţia notelor la purtare;

 

    5

Date, privind orientarea şcolară şi profesională;

 

6.

Situaţia burselor obţinute de elevi;

 

7.

 

Situaţia elevilor cu rezultate deosebite la concursurile şcolare/extraşcolare;

 

8.

 

Situaţia elevilor cu rezultate foarte bune/ excelență/ performanțe/ rezultate slabe la învăţătură/ planuri remediale și de excelență;

 

9.

Situaţia elevilor cu cerinţe speciale, nevoi speciale;

 

10.

Situaţia elevilor care fac naveta;

 

11.

Situaţia manualelor şcolare;

 

12.

Graficul simulărilor, a lucrărilor scrise semestriale;

 

 

 

 

 

 

PARTENERIATUL ȘCOALĂ FAMILIE

1.

Componenţa comitetului de părinţi al clasei

 

2.

Graficul consultaţiilor/ audiențelor cu părinţii, elevii;

 

3

Lectorate cu părinţii/ întâlniri, ședințe cu părinţii ( tematica întâlnirilor/ a activităților); procesele verbale

 

     4.

 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar și Regulament de Ordine  Interioară, Norme de Protecţia Muncii şi PSI, procese verbale de prelucrare și tabel nominal semnat de luare la cunoștință;

 

    5

 

Procesele verbale de la şedinţele Consiliului Profesoral al Clasei/ tematica întâlnirilor;

 

   6

 

Anexe, privind managementul activităților extrașcolare (proiecte/schiţe de lecţie, fişe/ rapoarte de activitate, proiecte, parteneriate, schimburi de experienţă, chestionare şi teste

aplicate pe diverse teme, poze, diplome, etc.)

 

 

D O C U M E N  T       E L A B O R A  T       D E     C. E. A. C.