PORTOFOLIUL CADRULUI DIDACTIC

  Opisul portofoliului

  Structura anului şcolar

  ncadrarea (clase, număr de ore)

  Orarul

  Fişa postului

  Curriculum Vitae

  Fișa de autoevaluare pentru obținerea calificativului annual, nsoțită de raportul justificativ

 

A.     PROIECTARE / EVIDENŢĂ/ EVALUARE

 

A.1. PROIECTARE

  Planificari anuale

  Proiectarea unităţilor de nvăţare

  Programe şcolare pentru discipline opţionale noi (unde este cazul)

  Proiectarea pregatirii suplimentare pentru examenele nationale, precizandu-se tematica

  Proiectarea pregătirii suplimentare a elevilor capabili de performanţă

  Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi n nvăţare

  Crearea de softuri educaţionale n specialitate (unde este cazul)

 

A.2. EVIDENŢĂ

  Rezultate deosebite obţinute n pregătirea elevilor n raport cu standardele curriculare de performanţă

  Performanţe n pregătirea elevilor la concursurile de profil/olimpiade, alte concursuri

  Rezultate la examene naţionale (unde este cazul)

  Rezultatele evaluării initiale

  Analiza evaluarii initiale si intocmirea unui plan de masuri, precizandu-se tematica

  Rezultatele evaluărilor periodice

  Graficul de desfăşurare a tezelor semestriale (unde este cazul)

  Iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea metodelor de predare informatizate: table SMART, platforma n cadrul şcolii, dacă există condiţiile tehnice necesare

  Evidenta elevilor capabili de performanta

  Evidenta elevilor care prezintă dificultăţi in nvăţare

  Orarul săptămnal al pregatirilor suplimentare

 

A.3. INSTRUMENTE DE EVALUARE ŞI NOTARE

  Chestionare

  Tipuri diferite de itemi de evaluare

  Grile

  Teste

  Portofolii

  Referate

  Teze (unde este cazul)

 

A.4. RESURSE MATERIALE PROPRII:

  Cărţi, almanahuri, culegeri, texte, fişe etc.

  Dischete, CD-uri, DVD-uri, casete video, casete audio, videoproiectorul, lectii power point etc.

  Atragerea de finanţări pentru activităţi n specialitate

 

A.5. DOCUMENTE CURRICULARE NECESARE

  Programe şcolare

  Ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare (unde este cazul)

  Precizări metodologice cu privire la predarea specialităţii (M.E.N., I.S.M.B.) (unde este cazul)

  Programele pentru examenele naţionale (unde este cazul)

  Subiectele pentru examene naţionale (unde este cazul)

 

A.6. ACTIVITATI EXTRACURRICULARE DESFĂŞURATE N CADRUL SPECIALITĂŢII:

  Mese rotunde, dezbateri, ntlniri

  Excursii, drumeţii

  Activităţi desfăşurate n vederea realizării echităţii n educaţie

 

B.DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI CARIERĂ

 

B.1. PERFECŢIONARE METODICĂ

  Definitivat, grade didactice, doctorat

  Cursuri de perfecţionare, formare şi abilitare curriculară

  Participări la sesiuni de referate, mese rotunde, simpozioane

  Participare cu referate la cercurile pedagogice, lecţii deschise

  Cercetare ştiinţifică

 

B.2. ACTIVITATE PUBLICISTICĂ:

  Articole n diverse publicaţii

  Cărţi n domeniul educaţional

  Caiete metodice / ghiduri metodologice

B.3. DOCUMENTE PRIVIND CALITATEA DE:

  Mentor

  Formator local/ judeţean/ naţional

  Expert n management educaţional

  Propunător de subiecte la concursuri/ olimpiade/ examene naţionale

  Membru n comisia de organizare a concursurilor/olimpiadelor/ examenelor naţionale

  nsoţitor/ supraveghetor al elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare

  Membru n Comisia natională de specialitate/ comisii de lucru ale I.SMB, M.E.N.- contribuţii la elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii, ndrumătoare/ ghiduri, manuale şcolare, auxiliare didactice, etc.

  Coordonator cerc pedagogic/ metodist/ membru n consiliu consultativ al inspectorului de specialitate

  ndrumător reviste şcolare/membru n colectivul de redacţie al revistelor de specialitate

  Evaluator manuale

  Membru n comisii ştiinţifice

 

B4. PARTICIPAREA LA PROIECTE ŞI PARTENERIATE:

  Rezultatele comunicării cu părinţii şi autorităţile locale concretizate n reducerea abandonului şcolar, a delicvenţei juvenile, a comportamentelor marginale

  Proiecte de parteneriat educaţional: local/judeţean/naţional/ internaţional

  Proiecte n cadrul programelor de reformă coordonate de I.S.M.B./M.E.N.

  Coordonarea activităţilor Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară

  Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale

  Realizări n educaţia adulţilor şi reconversia profesională

 

B.5.PREMII ŞI RECOMPENSE:

 

  Scrisori de mulţumire, diplome, ordine, medalii acordate de M.E.N. /Guvernul/Preşedinţia Romniei , alte instituţii centrale

  Salarii de merit, gradaţii de merit

  Diplome acordate la nivel local şi judeţean

 

FIŞĂ DE EVALUARE A PORTOFOLIULUI CADRULUI DIDACTIC

DOMENIUL

CONŢINUT

OBS

 

Structura anului şcolar..........;

 

ncadrarea (clase, număr de ore);

 

Orarul;

 

Fişa postului;

 

Curriculum Vitae

 

Raportul de autoevaluare

 

A.PROIECTARE / EVIDENŢĂ/ EVALUARE

A.1. PROIECTARE

Planificare anuală;

 

Proiectarea unităţilor de nvăţare;

 

Programe şcolare pentru discipline opţionale noi (unde este cazul);

 

Proiectarea pregătirii suplimentare a elevilor capabili de performanţă;

 

Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi n nvăţare;

 

Crearea de softuri educaţionale n specialitate (unde este cazul)

 

 

A.2. EVIDENŢĂ

 

Rezultate deosebite obţinute n pregătirea elevilor n raport cu standardele curriculare de performanţă;

 

Performanţe n pregătirea elevilor la concursurile de profil/olimpiade, alte concursuri;

 

Rezultate la examene naţionale (unde este cazul);

 

Rezultatele evaluării initiale;

 

Rezultatele evaluărilor periodice;

 

Graficul de desfăşurare a tezelor semestriale (unde este cazul);

 

Iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului informatice/ table SMART. n cadrul şcolii, dacă există condiţiile tehnice necesare;

 

Evidenta elevilor capabili de performanta ;

 

Evidenta elevilor care prezintă dificultăţi in nvăţare ;

 

Orarul săptămnal si al pregatirilor suplimentare;

 

Fişa de autoevaluare pentru obtinerea calificativului anual

 

A.3.

INSTRUMENTE

DE EVALUARE ŞI

NOTARE

 

Chestionare;

 

Tipuri diferite de itemi de evaluare;

 

Grile;

 

Teste;

 

Teze (unde este cazul).

 

 

 

 

A.4.

RESURSE MATERIALE PROPRII

Cărţi, almanahuri, culegeri, texte,fişe,etc.;

 

Dischete, CD-uri, DVD-uri, casete, video, casete audio, folii retroproiector, etc.;

 

Atragerea de finanţări pentru activităţi n specialitate.

 

A.5.

DOCUMENTE

CURRICULARE

NECESARE

 

Programe şcolare ;

 

Ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare (unde este cazul)

Precizări metodologice cu privire la predarea specialităţii

(M.E.N/ISMB.)(unde este cazul);

 

Programele pentru examenele naţionale (unde este cazul)

 

Subiectele pentru examene naţionale (unde este cazul).

 

A.6. ACTIVITATI EXTRACURRICULARE

DESFĂŞURATE N

CADRUL

SPECIALITĂŢII

Mese rotunde, dezbateri, ntlniri;

 

Excursii, drumeţii;

 

Activităţi desfăşurate n vederea realizării echităţii n educaţie.

 

 

B. DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI CARIERĂ

B.1.

PERFECŢIONARE

METODICĂ

Definitivat, grade didactice, doctorat

 

Cursuri de perfecţionare, formare şi

abilitare curriculară;

 

Participări la sesiuni de referate, mese rotunde, simpozioane ;

 

Participare cu referate la cercurile pedagogice ;lecţii deschise

 

Cercetare ştiinţifică.

 

B.2. ACTIVITATE

PUBLICISTICĂ

 

Articole n diverse publicaţii;

 

Cărţi n domeniul educaţional;

 

Caiete metodice / ghiduri metodologice.

 

 

 

B.3. DOCUMENTE

PRIVIND CALITATEA

DE:

 

 

 

 

 

 

 

B.3. DOCUMENTE

PRIVIND CALITATEA

DE:

Mentor;

 

Formator local/ judeţean/ naţional;

 

Expert n management educaţional;

 

Propunător de subiecte la concursuri/ olimpiade/ exameene naţionale;

 

Membru n comisia de organizare a concursurilor/ olimpiadelor / examenelor naţionale;

 

nsoţitor / supraveghetor al elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare;

 

Membru n Comisia naţională de specialitate/ comisii de lucru ale I.SMB/ M.E.N. (contribuţii la elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii, ndrumătoare/ ghiduri, manuale şcolare, auxiliare didactice, etc.)

 

Coordonator cerc pedagogic/ metodist/ membru n consiliu consultativ al inspectorului despecialitate;

ndrumător reviste şcolare/membru n colectivul de redacţie al revistelor de specialitate;

 

Evaluator manuale

 

Membru n comisii ştiinţifice.

 

B4. PARTICIPAREA

LA PROIECTE ŞI

PARTENERIATE

Rezultatele comunicării cu părinţii şi autorităţile locale concretizate n reducerea abandonului şcolar, a delicvenţei juvenile, a comportamentelor marginale;

 

Proiecte de parteneriat educaţional: local/judeţean/naţional/ internaţional;

 

Proiecte n cadrul programelor de reformă coordo

nate de I.SMB/ M.E.N.;

 

Coordonarea activităţilor Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară;

 

Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale;

 

B.5.PREMII ŞI

RECOMPENSE

 

Realizări n educaţia adulţilor şi reconversia profesională

 

Scrisori de mulţumire, diplome, ordine, medalii acordate de M.E.N/Guvernul/Preşedinţia Romniei , alte instituţii centrale;

 

Salarii de merit, gradaţii de merit, scrisori de mulţumire;

 

Diplome acordate la nivel local şi judeţean

 

 

 

D O C U M E N T E L A B O R A T D E C. E. A. C.